Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH GIA LAI 45 NĂM THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ “PHỤNG CÔNG, THỦ PHÁP, CHÍ CÔNG VÔ TƯ”

(20/05/2020 14:30)

Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng và Nhà nước ta khẩn trương xây dựng bộ máy Nhà nước cách mạng, trong đó có các Tòa án cách mạng nhằm đè bẹp sức phản kháng của bọn thực dân, phong kiến đã bị lật đổ, xuất phát từ nhiệm vụ chiến lược đó, ngày 13/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 33C thiết lập các Tòa án quân sự, đánh dấu sự ra đời của Hệ thống Tòa án nhân dân. Mùa xuân năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Tư pháp toàn quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao cái gương “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo”;

C:\Users\admin\Downloads\chinh_2.jpg

(Quang cảnh Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai 1975-2015).

  Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng phát triển và trưởng thành của hệ thống Tòa án Việt Nam, cán bộ, công chức, nhân viên hệ thống Tòa án nhân dân học tập, phát huy cao độ giá trị lời dạy của Người góp phần tạo nên hình ảnh người cán bộ Tòa án “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và đáp ứng yêu cầu xây dựng, cải cách tư pháp, phát triển hệ thống Tòa án nhân dân. Bảy mươi lăm năm vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Tòa án nhân dân Việt Nam không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từng bước phát triển, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước trong hơn 30 năm qua.

Đối với Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum, được thành lập sau khi đất nước thống nhất năm 1975; đến năm 1991 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa VIII) tỉnh Gia Lai – Kon Tum được chia tách thành tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, theo đó Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai cũng được tách từ Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum. Qua 45 năm xây dựng và phát triển Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của địa phương; thời gian đầu mới thành lập và đi vào hoạt động, từ chỗ chỉ có rất ít nhân sự (chủ yếu được bố trí từ các ngành khác sang) với cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn, giải quyết mỗi năm vài chục vụ án; đến nay đã củng cố, kiện toàn và tạo được bộ máy bao gồm Tòa án nhân dân tỉnh và 17 Tòa án nhân dân cấp huyện với tổng số 205 biên chế (trong đó gồm 89 Thẩm phán các ngạch, 77 Thư ký Tòa án và 39 chức danh khác), trình độ của đội ngũ công chức được quan tâm tào tạo, bồi dưỡng nâng cao về mọi mặt, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động của Tòa án mà trung tâm là công tác xét xử các loại án ngày càng được nâng cao; số lượng các vụ, việc giải quyết hàng năm tương đối lớn và liên tục gia tăng, chỉ tính từ giai đoạn 2010 đến hết năm 2019, các Tòa án trong tỉnh đã thụ lý tổng cộng 55.947 vụ, việc (trung bình mỗi năm thụ lý 5.595 vụ, việc); trong số đó đã giải quyết tổng cộng 51.845 vụ, việc (trung bình mỗi năm giải quyết 5.185 vụ, việc); tỷ lệ giải quyết chung đạt 92,7%. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các Tòa án trong tỉnh đã thụ lý 5.434 vụ, việc (tăng 1.238 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019), trong số đó đã giải quyết: 3.163 vụ, việc. Chất lượng giải quyết án luôn đảm bảo, tỷ lệ án bị Tòa án cấp trên hủy, sửa trong giới hạn cho phép của Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Tòa án nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra nghiệp vụ đối với Tòa án cấp huyện; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phát động; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính – tư pháp; triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đối với Hội thẩm nhân dân để nâng cao chất lượng xét xử và làm tốt công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp đối với Tòa án sơ cấp tỉnh Natarakiri (Vương quốc Campuchia) và Tòa án tỉnh Champasak (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm công tác qua các thời kỳ; với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực công tác, tạo đà vững chắc để tiếp tục phát triển trong chặng đường tiếp theo; nhiều giải pháp đột phá được thực hiện, đảm bảo việc xét xử của Tòa án độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, tranh tụng công khai, đảm bảo quyền bảo chữa của bị cáo, phát huy tối đa quyền tự chứng minh của các đương sự… Với chủ đề hành động được Tòa án nhân dân tối cao xác định từ năm 2017 là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, các Tòa án nhân dân trong tỉnh đã và đang tham gia tích cực và có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm, vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu kiện, tranh chấp, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng. Công tác xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đúng chủ trương, chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cơ quan, tổ chức và người dân.

Thực tiễn đã chứng minh, những thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển mà Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã đạt được, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, Thẩm phán, sự đổi mới tư duy, năng động và sáng tạo, xây dựng và áp dụng nhiều giải pháp đột phá trong thực thi nhiệm vụ, phải kể đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, của cấp ủy các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan liên quan của địa phương, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt là triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, các Tòa án trong tỉnh đã phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, có những đổi mới quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, trọng tâm là công tác xét xử - nhiệm vụ trụ cột của Tòa án.

Phương thức hoạt động của Tòa án nói chung và công tác xét xử các loại vụ án nói riêng đã từng bước được đổi mới, tạo nhiều điền kiện thuận lợi để Luật sư tham gia vào quá trình tố tụng tại Tòa án; phán quyết của Tòa án đã chú trọng căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ. Do đó, chất lượng xét xử các vụ án ngày càng được nâng lên; hoạt động tố tụng trong giải quyết, xét xử các vụ án được công khai, minh bạch, bảo đảm cho việc xây dựng nền tư pháp tiến bộ, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Quốc hội ban hành nhiều Nghị quyết về công tác tư pháp, đặt ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu các cơ quan tư pháp, trong đó có Tòa án phải đạt được; việc giám sát, đánh giá của Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với Tòa án dựa trên những tiêu chí cụ thể, định lượng rõ ràng, đã dặt ra yêu cầu các Tòa án phải xây dựng và triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các giải pháp đột phá trên mọi lĩnh vực công tác để hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng, trước nhân dân. Do đó, Từ năm 2017, Hệ thống Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh nói riêng đã xác định và đề ra quyết tâm thực hiện được 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, cụ thể là: (1) Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; (2) Đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; (3) Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; (4) Công khai bản án, quyết định của Tòa án trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; (5) Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự; (6) Tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; (7) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; (8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử; (9) Nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án; (10) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; (11) Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; (12) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các Tòa án; (13) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án; (14) Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Dấu ấn đặc biệt của hệ thống Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai nói riêng trong thời gian gần đây là việc xét xử các vụ án tham nhũng lớn; đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay về công tác phòng, chống tham nhũng; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thậm chí cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đó là: “nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền”. Xét xử là khâu cuối cùng của quá trình giải quyết vụ án khẳng định kết quả của toàn bộ quá trình chứng minh tội phạm thông qua phiên tòa tranh tụng công khai, công bằng; xác định rõ trọng trách được giao, thời gian qua các Tòa án trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới quyết liệt, nâng cao chất lượng xét xử, đóng góp quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, trong đó quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hoạt động như: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa các vụ án tham nhũng ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật; đổi mới việc tổ chức phiên tòa và điều hành phiên tòa một cách khoa học, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong suốt quá trình xét xử; thực hiện đúng đường lối xét xử nghiêm khắc, nhân đạo, nhân văn; Chú trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản do phạm tội mà có; Chú trọng việc kiến nghị qua mỗi bản án và thực hiện tốt trách nhiệm khởi tố tại phiên tòa.

Kết quả hoạt động của các Tòa án trong tỉnh đã đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, được nhiều cấp có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Với chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai (1975-2020), chúng ta những thế hệ cán bộ, Thẩm phán, công chức hệ thống Tòa án nhân dân có quyền tự hào về truyền thống, về những đóng góp của Tòa án nhân dân trong tiến trình của cách mạng Việt Nam cũng như của tỉnh Gia Lai qua mỗi mốc son lịch sử; phát huy những thành quả các thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng, mỗi cán bộ, Thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức công vụ; phải tâm huyết với ngành, phải tận tụy với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phải thực sự “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” như lời Bác dạy, với mục tiêu cuối cùng là đem lại công bằng cho xã hội, xứng đáng là niềm tin của Đảng, Nhà nước, là chỗ dựa vững chắc cho người dân, là biểu tượng của công lý.

Nguyễn Văn Linh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 15
cdscv