Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

  • THỦ THUẬT MÃ HÓA NHANH CÁC THÔNG TIN TRONG BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH (20/11/2018)

    Công khai bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật là chủ trương lớn của cải cách tư pháp nói chung và cải cách hoạt động của Tòa án nhân dân nói riêng. Các nội dung liên quan đến việc công khai bản án, quyết định của Tòa án được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16-3-2017 về việc công bố bản án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 03) và hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 144/TANDTC-PC ngày 04-7-2018 về việc thi hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP (sau đây gọi tắt là Công văn số 144).

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

4.710

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

987

Hình sự

1.135

Dân sự

2.223

Hôn nhân và gia đình

140

Kinh doanh thương mại

13

Hành chính

3

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

209

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv