Skip to main content

Tin hoạt động tỉnh

Từ 3-9, Gia Lai thực hiện chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (06/09/2019)

Từ 3-9, thực hiện chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 1394/VP-KGVX ngày 2-5-2019 về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành và Công văn số 553/UBND-KGVX ngày 18-3-2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh.

Tin xét xử

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm (10/09/2019)

Vào ngày 05/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với vụ án Đinh Thị Hồng cùng đồng phạm.

cdscv