Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

  • THỦ THUẬT MÃ HÓA NHANH CÁC THÔNG TIN TRONG BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH (20/11/2018)

    Công khai bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật là chủ trương lớn của cải cách tư pháp nói chung và cải cách hoạt động của Tòa án nhân dân nói riêng. Các nội dung liên quan đến việc công khai bản án, quyết định của Tòa án được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16-3-2017 về việc công bố bản án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 03) và hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 144/TANDTC-PC ngày 04-7-2018 về việc thi hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP (sau đây gọi tắt là Công văn số 144).

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.332

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.314

Hình sự

4.060

Dân sự

7.129

Hôn nhân và gia đình

272

Kinh doanh thương mại

51

Hành chính

6

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

500

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv